Obchodní podmínky – www.petracervena.cz

  I.            Úvodní ustanovení

a)        Tyto obchodní podmínky specifikují kupní smlouvu ve smyslu § 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník), jejímž předmětem je nákup a prodej internetových vzdělávacích e-booků „Veselé svačinky od naší maminky“ a „Ovocné tvoření“ (dále jen předmět koupě), kterou strany uzavírají prostřednictvím webových stránek http://www.petracervena.cz.

b)        Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti kupujících a prodávajícího, kterým je fyzická osoba podnikatel:

Petra Červená

Běloveská 1594 547 01, Náchod

IČ: 05173655

V souladu s § 262 odst. 1 obchodního zákoníku se smluvní vztah řídí v otázkách těmito obchodními podmínkami blíže neupravenými obchodním zákoníkem i v případě, že kupujícím je fyzická osoba-spotřebitel, tím není vyloučena právní úprava na ochranu spotřebitele, zejména ust. § 51a-65 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) a zákona č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZOS).

c)         Předmět koupě je produktem duševního vlastnictví, a proto je zakázáno jakékoliv jeho šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora. Uzavřením kupní smlouvy kupující přijímá, že jakékoliv použití informací z předmětu koupě a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukou kupujícího a autor za ně nenese žádnou odpovědnost. V předmětu koupě může kupující najít informace o produktech nebo službách třetích osob. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k této tématice.

II.       Objednávka

a)        Kupující prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se objednávky, a to na adrese http://www.petracervena.cz/ebook-vesele-svacinky. Kupující objednává předmět koupě vyplněním elektronického formuláře objednávky prostřednictvím webové stránky https://petracervena.cz/objednavka-ebooku-vesele-svacinky/. Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit. Odeslaná objednávka je právně závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu předmět koupě a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup na webové stránce http://www.petracervena.cz/obchodni-podminky, a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která je uzavřena vyplněním a odesláním objednávky.

III.       Kupní cena, daňový doklad

a)        Ve shrnutí objednávky a na webové adrese https://petracervena.cz/objednavka-ebooku-vesele-svacinky/ najdete konečnou cenu e-booků. Prodávající je neplátce DPH, cena je tak konečná.

b)        Faktura: Ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad – fakturu, která slouží jako doklad o zakoupení zboží.

IV.       Možnost a forma platby

a)        Možnosti plateb:

  1. Bankovním převodem na korunový účet fyzické osoby podnikatele Petry Červené

b)         Forma platby: Platba je možná pouze jednorázově, platba na splátky není možná

 

V.       Záruka spokojenosti

a)        Za sadu e-booků „Veselé svačinky od naší maminky“ a „Ovocné tvoření“ ručí  fyzická osoba podnikatel Petra Červená zárukou spokojenosti a garancí vrácení peněz do 14 dnů.

b)        Odstoupení je možno provést elektronickou formou na emailu: petra@petracervena.cz s prohlášením, že od smlouvy kupující odstupuje a s přiložením kopie faktury – daňového dokladu. Kupujícímu bude zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně. Částka bude vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy. Částka bude vrácena zpět bankovním převodem.

c)         Sada e-booků „Veselé svačinky od naší maminky“ a „Ovocné tvoření“ si klade za cíl inspirovat všechny, kteří si jej zakoupí.

VI.       Odpovědnost

a)        Odpovědnost za obsah webu: Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

VII.       Ochrana údajů

a)        Prohlášení prodávajícího: Prodávající se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter osobních a firemních dat kupujícího, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje, které zadáváte v přihlášce, jsou nezbytné pro identifikaci kupujícího. Jsou použity k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci bezhotovostních plateb a pro komunikaci s kupujícím.

b)        Detailní osobní data i údaje o nákupech kupujícího jsou ukládány v databázi s přísným
zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám.

c)         Celé znění Ochrany osobních údajů najdete na této adrese: https://petracervena.cz/ochrana-osobnich-udaju/

VIII.       Závěrečná ustanovení

d)        Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 20.7.2016. Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek http://www.petracervena.cz , popřípadě dalšími informačními kanály. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách http://www.petracervena.cz a je označena datem účinnosti. Veškeré objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.